Vastuvõtt

Vastuvõtt Väike-Maarja Muusikakooli toimub mai lõpus või juuni alguses musikaalsuse katsete alusel, millele eelnevad konsultatsioonid, kus tutvustatakse koolis õpetatavaid pille ning musikaalsuse katsete nõudeid.

vastuvõtukatsed

Registreerumine vastuvõtukatsetel osalemiseks telefonil 326 1177 või 5609 1117.

Vastuvõtukatsete tulemused saab teada järgmisel päeval pärast katsete toimumist telefonil 326 1177 või 5609 1117. Sellekohane informatsioon ilmub ka kuulutuste tahvlil.

Kooli vastuvõtmiseks esitatakse avaldus.

Õppetöö kestab 7 aastat ja jaguneb nooremaks (1-4. klass) ja vanemaks astmeks (5-7. klass). 

Hindamine toimub 5-palli süsteemis ja õppetöö on jaotataud kaheks semestriks. See tähendab, et õpilased saavad tunnistuse enne jõuluvaheaega ja enne suvevaheaega (2 korda aastas).

Alates 5. eluaastast on kõikidel lastel võimalik osaleda eelklassi töös, kus arendatakse lapse muusikalisi võimeid. Lauldakse, mängitakse, tutvutakse koolis õpetatavate pillidega.

NB! Muusikakoolis õppimine on tasuline.

Õppetasu on rahvastikuregistri järgselt Väike-Maarja vallas elavale õppurile 35 € kuus.

Eelklassi õppetasu on 15 € kuus.

Vastavalt Väike-Maarja Muusikakooli põhimääruse § 4 alusel on kooli teeninduspiirkond Väike-Maarja vald. Väljaspoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi vastu järgmistel tingimustel:
1) lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja esitab koolile elukohajärgse omavalitsuse garantiikirja, millega omavalitsus kohustub katma õpilaskoha maksumuse vastavalt esitatud arvetele või;
2) lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja esitab garantiikirja, et tasub ise õpilaskoha maksumuse.

Võttes aluseks Väike-Maarja valla määruse nr 11 (23.11.2023) on 2024 aastal Väike-Maarja Muusikakooli õppuri kohatasu ühes kuus kokku 266 €, millest Väike-Maarja vallas elaval õppuril tuleb tasuda 35 € kuus. Õpilastele, kelle elukoht ei ole rahvastikuregistri järgi Väike-Maarja vallas, kehtib Väike-Maarja vallavalitsuse poolt igaks eelarveaastaks kinnitatud muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

Erialad

Väike-Maarja Muusikakoolis on võimalik õppida järgmistel erialadel:

Musikaalsuse katse